9. marca 2020

Zamestnávanie ZŤP

Zdravotné znevýhodnenie postihuje nielen osobný, ale aj pracovný život každého človeka. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím medzi osoby s takýmto postihnutím zaraďuje ľudí s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu sa do života spoločnosti.

Krok vpred n.o. sa vo svojej poradenskej činnosti v tejto oblasti zameriava na osoby s telesnými postihnutiami a obmedzeniami.Naša činnosť smeruje do dvoch oblastí – poradenstvo pre zdravotne znevýhodneného človeka, ktorí chce pracovať a nevie sa zorientovať na trhu práce a v možnostiach zamestnania sa. Druhá oblasť sú zamestnávatelia, ktorí nevedia, ako zdravotne znevýhodnených ľudí zapojiť do pracovného procesu, ako pre nich vytvoriť pra¬covnú príležitosť a čo to všetko obnáša.